trattoria epiro rome restaurant

Trattoria Epiro

Though the name “trattoria” implies a simple, traditional menu, Trattoria Epiro serves contemporary twists on Roman ...